Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
PLFRUAUK
BORT PTTK w Lublinie

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w Lublinie

0331.JPG
BANER1.jpg
BANER2.jpg
BANER3.jpg

Masz pytania?

Skontakuj się z nami

Oddział Miejski PTTK 
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego
ul. Krakowskie Przedmieście 78
20-076 Lublin
tel.: 81 532 87 04
telefon alarmowy (24h): 513 767 432 
e-mail: biuro@bortpttklublin.pl 

 

Biuro czynne:

pon-pt: 9 - 17

sob: 10 - 15

 

W dniu 19.01.2019

biuro będzie czynne do 14:00. 

Przepraszamy za utrudnienia. 

więcej

SKLEP INTERNETOWY
LKS
LKT

Ogólne warunki uczestnictwa w wycieczkach


WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ PTTK ODDZIAŁ MIEJSKI W LUBLINIE - BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO


I. Zasady ogólne
1. PTTK OM - BORT, zwany dalej Organizatorem, oświadcza, że:
a) jest wpisany do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego nr 156;
b) posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr 02.155.575
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A.
2. Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych zawieranej przez Organizatora z Klientem.
3. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Klienta z ofertą, warunkami uczestnictwa i podpisaniu umowy. Jeżeli Klient jest niepełnoletni, umowa musi
być podpisana przez prawnego opiekuna.


II. Warunki płatności, ubezpieczenie i koszty imprezy
1. Klient zobowiązuje się w momencie zawarcia umowy do wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy.
2. Pełna należność za imprezę winna być wpłacona w terminie 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.
3. W przypadku braku wpłaty w określonym umową terminie następuje rozwiązanie umowy z Klientem.
4. Rozwiązanie umowy spowodowane brakiem wpłaty w odpowiednim terminie upoważnia Organizatora do potrąceń ustalonych w punkcie IV pp. 4.
5. Klient jest ubezpieczony w Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
- imprezy krajowe: NNW – 10 000 zł,
- imprezy zagraniczne: KL – do 20 000 euro.
6. Klient może wykupić dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy.
7. Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia NNW AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A..


III. Zmiana istotnych warunków umowy.

1. Organizator, zmuszony – z przyczyn od niego niezależnych – do zmienienia istotnych warunków umowy, niezwłocznie powiadamia Klienta.
2. Klient niezwłocznie powiadamia Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od umowy.
3. Klient, w przypadku odstąpienia od Umowy, otrzymuje zwrot wszystkich wniesionych opłat.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny imprezy w następujących przypadkach
a) wzrost kursu walut;
b) wzrost kosztów transportu;
c) wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych.
O zmianie ceny organizator powiadomi Klienta nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora
czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich opłat.
5. W terminie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.


IV. Realizacja umowy
1. W czasie trwania imprezy Klient ma prawo do wszelkich świadczeń określonych w umowie o świadczenie usług turystycznych.
2. W czasie trwania imprezy Klient ma prawo do korzystania z opieki pilota wycieczki, do którego może zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług.
3. Klient zobowiązany jest do posiadania dokumentu podróży: paszportu, dowodu osobistego, wizy turystycznej (w krajach, w których jest niezbędna).
4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, skarbowych, porządkowych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i docelowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikłe z nieprzestrzegania ww. przepisów przez Klienta.
5. W czasie trwania imprezy Klient zobowiązuje się stosować do wszelkich postanowień pilota wycieczki, umożliwiających realizację programu.
6. W uzasadnionych przypadkach pilot wycieczki może zmienić kolejność realizacji programu.
7. W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zakwaterowania Klienta w hotelu o co najmniej równorzędnym standardzie.
8. Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód w czasie trwania imprezy. Za szkody spowodowane przez osoby nieletnie odpowiadają ich
prawni opiekunowie.
9. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było
przewidzieć ani uniknąć, albo
c) siłą wyższą.


V. Rezygnacja z udziału w imprezie
1. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie.
2. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Klient zawiadomił w formie pisemnej Organizatora o rezygnacji z imprezy.
3. Organizator dokonuje potrąceń w przypadku rezygnacji następującej z przyczyn leżących po stronie Klienta takich jak: brak ważnych dokumentów uprawniających do
przekroczenia granicy, niedotrzymanie przez Klienta określonego terminu płatności, nieprzybycie na miejsce zbiórki, choroba i inne zdarzenia losowe, uniemożliwienie
przekroczenia granicy przez odpowiednie służby, w wysokości nie wyższej niż faktycznie poniesione koszty.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń z tytułu poniesionych kosztów organizacji imprezy, w wysokości nie wyższej niż faktycznie poniesione
koszty.
5. Klient rezygnujący z udziału w imprezie turystycznej może wskazać osobę spełniającą warunki udziału w imprezie w terminie do 7 dni przed jej rozpoczęciem bez
ponoszenia dodatkowych kosztów.


VI. Odwołanie imprezy
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli jej przeprowadzenie jest utrudnione lub niebezpieczne z przyczyn niezależnych od Organizatora, o
czym Klient zostanie powiadomiony na piśmie najpóźniej na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli na
a) 7 dni przed datą imprezy jednodniowej nie osiągnie wymaganej liczby 30 uczestników,
b) 14 dni przed datą imprezy 2 i więcej dniowych, nie osiągnie wymaganej liczby 30 uczestników,
3. W przypadku odstąpienia od imprezy lub odwołania imprezy przez Organizatora z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo wg swojego wyboru:
a) uczestniczyć w imprezie zastępczej co najmniej o tym samym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
b) zażądać zwrotu wszystkich wniesionych opłat.
VII. Reklamacje
1. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Organizatora, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
2. Przedmiotem reklamacji nie mogą być okoliczności i zdarzenia, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł ich
przewidzieć (postoje na przejściach granicznych, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie trwania imprezy itp).
3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej u pilota, w siedzibie Organizatora lub wysłana Organizatorowi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.


VIII. Ochrona danych osobowych
1. Organizator zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, przy pomocy świadomych obowiązków i odpowiedzialności z tytułu
naruszeń pracowników, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu – wszelkich informacji, w
szczególności stanowiących tajemnicę ubezpieczeniową, czy przedsiębiorstwa, a także danych osobowych, które znajdą się w jego posiadaniu w związku z realizacją
umowy.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych oraz zastosowania - wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2002, nr 101, poz. 926) oraz przepisów wykonawczych do niej - niezbędnych wymogów w celu ochrony
przedmiotowych danych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją przedmiotu umowy przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub
zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do obowiązków związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych. Ma również
obowiązek naprawienia szkody z tytułu naruszenia zasad przetwarzania informacji i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia.


IX. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa zastosowanie mają przepisy: Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm.),
Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy sąd.